دروازه ورود به دنیای ارتباطات و رسانه

جلسه ششم

مدرس:

دکتر گیویان

مدت زمان:

۰۲:۴۱:۴۲