نهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: سبک پوپولیستی و دیپلماسی عمومی

ارائه توسط: دکتر محمدقلی میناوند | عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

تاریخ ارائه: دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹

, ,