پنجمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: چهار رویکرد در طراحی مقالات مفهومی

ارائه توسط: دکتر داتیس خواجه ئیان| عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تاریخ ارائه: چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

, ,