دومین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

5/5

عنوان مقاله ارائه شده: اشتراک اخبار به عنوان فرمی از اعتباریابی اجتماعی

ارائه توسط: سرکار خانم خلقتی | دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

تاریخ ارائه: دوشنبه ۱۶ تیرماه

, ,