تجربه ها حرف می زنند (جلسه اول)

5/5

اولین تجربه به همراه: محمدصادق باطنی | مستندساز و مدیر مجتمع شهید آوینی

زمان: دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

, ,