کجا باید برم؟! بلوار علوم شناختی

5/5

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️

مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه

این قسمت: بلوار علوم شناختی
معرفی رشته‌ علوم شناختی و رسانه
موسسه آموزش عالی علوم شناختی


از زبان:
دکتر سیاوش صلواتیان
عضو هیئت علمی وابسته موسسه آموزش عالی علوم شناختی

,